મુશ્કેલ છે

તારા વિના એક ક્ષણ પણ જીવવું મુશ્કેલ છે
ન જો હોય સાથ અંતિમ પળમાં, મરવું મુશ્કેલ છે
પળભરનો વિયોગ તારો કરી ન શકું સહન
રૂંધાય છે મન મારું શ્વસવું મુશ્કેલ છે
ભલે તુ એક જ કહે નિર્ણય છે મારો સાચો
છો ને દુનિયા દુશ્મન થતી, ડગવું મુશ્કેલ છે
તારુ જો હોય પીઠબળ તો છું હું વિંધ્યાચળ
છો ને સમયની ઠોકર વાગતી, ખસવું મુશ્કેલ છે

3 thoughts on “મુશ્કેલ છે

 1. dear vishal….
  tamaara shabdo ni jugalbandhi maaraa
  jivanma parovayeli cha…..execellent,good,best….
  shabdo badha vammana laage cha……
  no words for all……keep it up….thanks…
  first time by luck i open your poems and
  realy no words for this……juvani yaad aavi gai…

 2. this poem is wonderfull ! i like it ! i add my one
  hope u like it.

  કેટ્લાય જામ ઢોળાઈ ગયા ને નશા નૂ કૉઇ નામ નથી
  બતાવી જા તારૉ એ ચહેરૉ આ જામો નુ કૉઇ કામ નથી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *