એ આવે છે

યુગો પછી જોવા મળશે ચિર-પરિચિત ચહેરો
સંભાળજે ઓ દિલ મારા! એ આવે છે.
ગંભીરતા તો એને લગીરેય ગમતી નથી
બની જા ઓ દિલ આવારા! એ આવે છે.
ઝરણ બની ફૂટી નિકળશે સમય-શીલા પરથી
નદી, સંકોચી લે ધારા! એ આવે છે.
પૂનમની રાત છે અને ચંદ્ર નથી ઊગ્યો?
ચિંતા ન કરો સિતારા! એ આવે છે.
ક્ષણ માટે આવશે ક્ષણમાં ચાલી જશે
થંભી જાઓ પલકારા! એ આવે છે.
પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

Author: Vishal Monpara

Vishal Monpara is a full stack Solution Developer/Architect with 12 years of experience primarily using Microsoft stack. He is currently working in Retail industry and moving 1's and 0's from geographically dispersed hard disks to geographically dispersed user's mind leveraging geographically dispersed team members.

10 thoughts on “એ આવે છે”

 1. it is the best.
  how do you write so true , so tuchy in all your poem.
  i truly admire your every poem and this one is the best. please write some more.
  our interest is same.

 2. એ…………ભલે આવે બાપ્પુ !!……ધબકારો બંધ ……….
  લાઇન કિલિયર હૈ ભાઈ !

 3. પદરવ સાંભળતી વખતે ખલેલ ન જોઇએ કોઇ
  બંધ થઇ જા ધબકારા! એ આવે છે.

  Excellent …. Thank you for writing so true feelings. Keep up.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *